FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४ ७९/८० 02/16/2023 - 12:58 PDF icon पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४
स्थानीय स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन, २०७५ ७९/८० 02/16/2023 - 12:53 PDF icon स्थानीय स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन, २०७५
स्थानीय पूर्वाधार व्यवस्थापन ऐन, २०७५ ७९/८० 02/16/2023 - 12:52 PDF icon स्थानीय पूर्वाधार व्यवस्थापन ऐन, २०७५
स्थानीय उद्योग तथा व्यवसाय दर्ता ऐन, २०७८ ७९/८० 02/16/2023 - 12:51 PDF icon स्थानीय उद्योग तथा व्यवसाय दर्ता ऐन, २०७८
वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७८ ७९/८० 02/16/2023 - 12:50 PDF icon वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७८
भु–उपयोग मापदण्ड, २०७९ ७९/८० 02/16/2023 - 12:49 PDF icon भु–उपयोग मापदण्ड, २०७९
न्यायिक समिति कार्यविधि सम्बन्धी ऐन, २०७४ ७९/८० 02/16/2023 - 12:48 PDF icon न्यायिक समिति कार्यविधि सम्बन्धी ऐन, २०७४
नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५ ७९/८० 02/16/2023 - 12:48 PDF icon नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५
नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५ ७९/८० 02/16/2023 - 12:47 PDF icon नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५
जलचर एवं जलिय जैविक विविधता ऐन, २०७५ ७९/८० 02/16/2023 - 12:46 PDF icon जलचर एवं जलिय जैविक विविधता ऐन, २०७५

Pages